การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการผู้บริโภคปลอดภัยด้วยเครือข่าย บวร.ร บ้านปากอูน อ.ศรีสงคราม จ. นครพนม

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมมัจฉาวารี โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์ ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
          ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานในการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมี นพ.ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับฯ พร้อม นางวิภารัตน์ วรหาร ประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สสจ.นครพนม โรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม ร่วมต้อนรับฯ
          โรงพยาบาลศรีสงคราม ได้จัดการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการผู้บริโภคปลอดภัยด้วยเครือข่าย บวร.ร บ้านปากอูน โดยมี นพ.วรกาล ธิปกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศรีสงคราม กล่าวรายงานผลการดำเนินงานฯ การดำเนินโครงการในวันนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน ให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีหลายภาคส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ เภสัชกร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม อสม. ประชาชน วัด และนักเรียน อย.น้อย
          ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชนได้อย่างเหมาสมและสุขภาพดี ทำให้งานคุ้มครองผู้บริโภคบรรลุผลสัมฤทธิ์
KidersBasz
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด