การสร้างระบบข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียน อย.น้อย ในจังหวัดมหาสารคาม (DASHBOARD)

            สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีการดำเนินงานโรงเรียน อย.น้อย อย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในกลไกสำคัญของการดำเนินงาน คือ การประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย โดยแบ่งเป็น 4 ระดับได้แก่ ระดับพอใช้ ระดับดี ระดับดีมาก และระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ในกระบวนการประเมินต้องขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารของหน่วยงานภาคการศึกษาที่รับผิดชอบโรงเรียนในจังหวัดร่วมพิจารณาลงนามให้การรับรองผลโรงเรียนที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ซึ่งที่ผ่านมาการลงข้อมูลตามแบบฟอร์มและการลงนามรับรองจะอยู่ในรูปแบบกระดาษ และขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำระบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์แทนรูปแบบการประเมินเดิม เพื่อให้หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงเรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานภาคการศึกษา ในพื้นที่จังหวัด ดำเนินการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ FDA center ทาง www.fda.go.th ซึ่งการจะติดตามข้อมูลย้อนหลังผลการดำเนินงานโรงเรียน อย.น้อย ในจังหวัดมหาสารคามนั้นจะต้องมีการสำรวจโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมการประเมินโรงเรียน อย.น้อย ที่ผ่านเกณฑ์แต่ละระดับในปีที่ผ่านๆมา และเพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในแต่ละปี
            จากความสำคัญของปัญหา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำระบบข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน อย.น้อย ในจังหวัดมหาสารคาม ให้กับโรงเรียนและเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้สำรวจข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมโรงเรียน อย.น้อย ในจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งลงข้อมูลการประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียน อย.น้อย ให้เป็นปัจจุบัน

ลิงค์ข้อมูล DASHBOARD : https://moph.cc/3cGHYnWrw

sunchai99
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด