สรุปผลการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลมหาสารคาม

ผลการตรวจเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2566 

prapatsara.kat
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด