โรงเรียน อย.น้อย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบประกาศเกียรติคุณ เนื่องจาก โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้มีการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้าน อย.น้อย จนประสบผลสำเร็จ ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียน อย.น้อย Plus ระดับประเทศ ประจำปี 2566

โดยมีผู้รับผิดชอบงาน คือ งานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นำทีมโดย

  1. พญ.จรัญญา จุฬารี ที่ปรึกษาโครงการ
  2. พญ. เบญจวรรรณ ธรรมปัญญวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
  3. ภญ. ปริญา ถมอุดทา หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค
  4. นายพัชรพงษ์ พันธุ์เธียร นักวิชาการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงาน อย.น้อย
  5. ศสม.บ้านส่องนางใย นำทีมโดย คุณรุจิรัตน์ โพธิ์ศรี หัวหน้า ศศม.บ้านส่องนางใย

ทางโรงพยาบาลมหาสารคาม จึงเป็นตัวแทนทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยท่านนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม มอบประกาศเกียรติคุณนี้ แด่ โรงเรียนผดุงนารี และคณะครูผู้รับผิดชอบงาน อย.น้อยในโรงเรียน

basser6789
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด