การลงนาม MOU นโยบายโรงเรียนผดุงนารี รอบรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางสู่โรงเรียนอาหารปลอดภัย และโรงเรียนยาปลอดภัย โรงเรียนผดุงนารี ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม

basser6789
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด