การโฆษณาสถานพยาบาลอย่างไรให้ถูกต้อง

Gorawith
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด