ฉลากอาหารที่จำหน่ายในร้านค้าต้องมีข้อความใดบ้าง

Gorawith
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด