9 ส.ค.2566 กืจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอคนที่ 1 องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านสมุนไพร ตามโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ \"หลักสูตรประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรม ส่งเสริิมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2\" จัดโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร สนับสนุนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ รพ.สต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

AKESILA
ประชาชนทั่วไป