โรงเรียนออนไลน์
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

icon eye481 ผู้เรียนกำลังดูวิชาเรียนนี้
บทเรียนที่ 1 กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test)
วีดิทัศน์สรุปภาพรวมบทเรียน
เนื้อหาบทเรียน
อินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญ
แบบทดสอบหลังเรียน (Post test)
ผลการทดสอบหลังเรียน
บทเรียนที่ 2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้การกำกับดูแลของ อย.
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test)
วีดิทัศน์สรุปภาพรวมบทเรียน
เนื้อหาบทเรียน
อินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญ
แบบทดสอบหลังเรียน (Post test)
ผลการทดสอบหลังเรียน
บทเรียนที่ 3 การขับเคลื่อนงานในชุมชน
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test)
วีดิทัศน์สรุปภาพรวมบทเรียน
เนื้อหาบทเรียน
อินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญ
แบบทดสอบหลังเรียน (Post test)
ผลการทดสอบหลังเรียน
บทเรียนที่ 4 การเฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบาดวิทยา
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test)
วีดิทัศน์สรุปภาพรวมบทเรียน
เนื้อหาบทเรียน
อินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญ
แบบทดสอบหลังเรียน (Post test)
ผลการทดสอบหลังเรียน
บทเรียนที่ 5 สิทธิผู้บริโภค เพื่อการบริโภคปลอดภัย
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test)
วีดิทัศน์สรุปภาพรวมบทเรียน
เนื้อหาบทเรียน
อินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญ
แบบทดสอบหลังเรียน (Post test)
ผลการทดสอบหลังเรียน
บทเรียนที่ 6 จัดการปัญหาข่าวปลอมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยการคิดวิเคราะห์แยกแยะ
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test)
วีดิทัศน์สรุปภาพรวมบทเรียน
เนื้อหาบทเรียน
อินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญ
แบบทดสอบหลังเรียน (Post test)
ผลการทดสอบหลังเรียน

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

00
:
00

ผลการทดสอบ : แบบทดสอบหลังเรียน
หลักสูตร ผลิตภัณฑ์อาหาร

สรุปผลคะแนน

คําถามที่ตอบถูก
3
คําถามที่ตอบผิด
2
ผลการทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนน
ก่อนเรียน
3/5
หลังเรียน
3/5
กลับสู่บทเรียน

ผลการทดสอบ : แบบทดสอบหลังเรียน
หลักสูตร อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

สรุปผลคะแนน

บทเรียนที่ 1
กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค
0/ 10
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 2
ผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้การกำกับดูแลของ อย.
0/ 4
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 3
การขับเคลื่อนงานในชุมชน
0/ 10
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 4
การเฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบาดวิทยา
0/ 10
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 5
สิทธิผู้บริโภค เพื่อการบริโภคปลอดภัย
0/ 10
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 6
จัดการปัญหาข่าวปลอมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยการคิดวิเคราะห์แยกแยะ
0/ 7
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
ผลการทดสอบ
กลับสู่โรงเรียน

ใบประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรได้ถูกส่งไปยังอีเมลที่ท่านได้ให้ไว้แล้ว