โรงเรียนออนไลน์
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

icon eye541 ผู้เรียนกำลังดูวิชาเรียนนี้

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

00
:
00

ผลการทดสอบ : แบบทดสอบหลังเรียน
หลักสูตร ผลิตภัณฑ์อาหาร

สรุปผลคะแนน

คําถามที่ตอบถูก
3
คําถามที่ตอบผิด
2
ผลการทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนน
ก่อนเรียน
3/5
หลังเรียน
3/5
กลับสู่บทเรียน

ใบประกาศนียบัตร

Your browser does not support the canvas element.

ผลการทดสอบ : แบบทดสอบหลังเรียน
หลักสูตร อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

สรุปผลคะแนน

บทเรียนที่ 1
กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค
0/ 0
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 2
ผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้การกำกับดูแลของ อย.
0/ 0
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 3
การขับเคลื่อนงานในชุมชน
0/ 0
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 4
การเฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบาดวิทยา
0/ 0
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 5
สิทธิผู้บริโภค เพื่อการบริโภคปลอดภัย
0/ 0
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 6
จัดการปัญหาข่าวปลอมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยการคิดวิเคราะห์แยกแยะ
0/ 0
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
ผลการทดสอบ
กลับสู่โรงเรียน

ใบประกาศนียบัตร

Your browser does not support the canvas element.