โรงเรียนออนไลน์
อย.น้อย

icon eye2,995 ผู้เรียนกำลังดูวิชาเรียนนี้

อย.น้อย

00
:
00

ผลการทดสอบ : แบบทดสอบหลังเรียน
หลักสูตร ผลิตภัณฑ์อาหาร

สรุปผลคะแนน

คําถามที่ตอบถูก
3
คําถามที่ตอบผิด
2
ผลการทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนน
ก่อนเรียน
3/5
หลังเรียน
3/5
กลับสู่บทเรียน

ใบประกาศนียบัตร

Your browser does not support the canvas element.

ผลการทดสอบ : แบบทดสอบหลังเรียน
หลักสูตร อย.น้อย

สรุปผลคะแนน

บทเรียนที่ 1
สิทธิผู้บริโภค เพื่อการบริโภคปลอดภัย
0/ 0
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 2
การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย
0/ 0
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 3
การจัดการปัญหาข่าวปลอมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยการคิดวิเคราะห์แยกแยะ
0/ 0
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 4
การใช้ยาปฏิชีวนะ สมเหตุผล
0/ 0
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 5
การจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
0/ 0
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 6
การเฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบาดวิทยา
0/ 0
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 7
การดำเนินงานร่วมกับชุมชน
0/ 0
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
ผลการทดสอบ
กลับสู่โรงเรียน

ใบประกาศนียบัตร

Your browser does not support the canvas element.