โรงเรียนออนไลน์
อย.น้อย

icon eye2,730 ผู้เรียนกำลังดูวิชาเรียนนี้
บทเรียนที่ 1 สิทธิผู้บริโภค เพื่อการบริโภคปลอดภัย
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test)
วีดิทัศน์สรุปภาพรวมบทเรียน
เนื้อหาบทเรียน
อินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญ
แบบทดสอบหลังเรียน (Post test)
ผลการทดสอบหลังเรียน
บทเรียนที่ 2 การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test)
วีดิทัศน์สรุปภาพรวมบทเรียน
เนื้อหาบทเรียน
อินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญ
แบบทดสอบหลังเรียน (Post test)
ผลการทดสอบหลังเรียน
บทเรียนที่ 3 การจัดการปัญหาข่าวปลอมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยการคิดวิเคราะห์แยกแยะ
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test)
วีดิทัศน์สรุปภาพรวมบทเรียน
เนื้อหาบทเรียน
อินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญ
แบบทดสอบหลังเรียน (Post test)
ผลการทดสอบหลังเรียน
บทเรียนที่ 4 การใช้ยาปฏิชีวนะ สมเหตุผล
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test)
วีดิทัศน์สรุปภาพรวมบทเรียน
เนื้อหาบทเรียน
อินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญ
แบบทดสอบหลังเรียน (Post test)
ผลการทดสอบหลังเรียน
บทเรียนที่ 5 การจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test)
วีดิทัศน์สรุปภาพรวมบทเรียน
เนื้อหาบทเรียน
อินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญ
แบบทดสอบหลังเรียน (Post test)
ผลการทดสอบหลังเรียน
บทเรียนที่ 6 การเฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบาดวิทยา
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test)
วีดิทัศน์สรุปภาพรวมบทเรียน
เนื้อหาบทเรียน
อินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญ
แบบทดสอบหลังเรียน (Post test)
ผลการทดสอบหลังเรียน
บทเรียนที่ 7 การดำเนินงานร่วมกับชุมชน
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test)
วีดิทัศน์สรุปภาพรวมบทเรียน
เนื้อหาบทเรียน
อินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญ
แบบทดสอบหลังเรียน (Post test)
ผลการทดสอบหลังเรียน

อย.น้อย

00
:
00

ผลการทดสอบ : แบบทดสอบหลังเรียน
หลักสูตร ผลิตภัณฑ์อาหาร

สรุปผลคะแนน

คําถามที่ตอบถูก
3
คําถามที่ตอบผิด
2
ผลการทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนน
ก่อนเรียน
3/5
หลังเรียน
3/5
กลับสู่บทเรียน

ผลการทดสอบ : แบบทดสอบหลังเรียน
หลักสูตร อย.น้อย

สรุปผลคะแนน

บทเรียนที่ 1
สิทธิผู้บริโภค เพื่อการบริโภคปลอดภัย
0/ 10
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 2
การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย
0/ 10
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 3
การจัดการปัญหาข่าวปลอมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยการคิดวิเคราะห์แยกแยะ
0/ 7
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 4
การใช้ยาปฏิชีวนะ สมเหตุผล
0/ 10
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 5
การจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
0/ 10
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 6
การเฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบาดวิทยา
0/ 10
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 7
การดำเนินงานร่วมกับชุมชน
0/ 10
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
ผลการทดสอบ
กลับสู่โรงเรียน

ใบประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรได้ถูกส่งไปยังอีเมลที่ท่านได้ให้ไว้แล้ว