โรงเรียนออนไลน์
ประชาชนทั่วไป

icon eye169 ผู้เรียนกำลังดูวิชาเรียนนี้
บทเรียนที่ 1 ฉลากอาหาร อ่านเป็น ลดได้ ไม่เสี่ยงโรค NCDs
เนื้อหาบทเรียน
อินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญ
บทเรียนที่ 2 ยาชุด กับอันตรายที่ตามมาเป็นชุด
เนื้อหาบทเรียน
อินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญ
บทเรียนที่ 3 ลดโซเดียม เลือกบริโภคเกลือไอโอดีน
เนื้อหาบทเรียน
อินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญ
บทเรียนที่ 4 ยาปฏิชีวนะ กับความจริงที่ควรรู้
เนื้อหาบทเรียน
อินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญ
บทเรียนที่ 5 สวยแบบผู้บริโภคยุคใหม่ ต้องปลอดภัย ไม่เสี่ยง
เนื้อหาบทเรียน
อินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญ
บทเรียนที่ 6 หยุดเป็นเหยื่อ...โฆษณาชวนเชื่อ
เนื้อหาบทเรียน
อินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญ

ประชาชนทั่วไป

00
:
00

ผลการทดสอบ : แบบทดสอบหลังเรียน
หลักสูตร ผลิตภัณฑ์อาหาร

สรุปผลคะแนน

คําถามที่ตอบถูก
3
คําถามที่ตอบผิด
2
ผลการทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนน
ก่อนเรียน
3/5
หลังเรียน
3/5
กลับสู่บทเรียน

ผลการทดสอบ : แบบทดสอบหลังเรียน
หลักสูตร ประชาชนทั่วไป

สรุปผลคะแนน

บทเรียนที่ 1
ฉลากอาหาร อ่านเป็น ลดได้ ไม่เสี่ยงโรค NCDs
0/ 0
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 2
ยาชุด กับอันตรายที่ตามมาเป็นชุด
0/ 0
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 3
ลดโซเดียม เลือกบริโภคเกลือไอโอดีน
0/ 0
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 4
ยาปฏิชีวนะ กับความจริงที่ควรรู้
0/ 0
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 5
สวยแบบผู้บริโภคยุคใหม่ ต้องปลอดภัย ไม่เสี่ยง
0/ 0
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 6
หยุดเป็นเหยื่อ...โฆษณาชวนเชื่อ
0/ 0
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
ผลการทดสอบ
กลับสู่โรงเรียน

ใบประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรได้ถูกส่งไปยังอีเมลที่ท่านได้ให้ไว้แล้ว