โรงเรียนออนไลน์
ผู้สูงอายุ

icon eye70 ผู้เรียนกำลังดูวิชาเรียนนี้
บทเรียนที่ 1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ สำหรับผู้สูงอายุ
เนื้อหาบทเรียน
อินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญ
บทเรียนที่ 2 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และข้อแนะนำเมื่อผู้สูงอายุลืมกินยา
เนื้อหาบทเรียน
อินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญ
บทเรียนที่ 3 ผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง
เนื้อหาบทเรียน
อินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญ

ผู้สูงอายุ

00
:
00

ผลการทดสอบ : แบบทดสอบหลังเรียน
หลักสูตร ผลิตภัณฑ์อาหาร

สรุปผลคะแนน

คําถามที่ตอบถูก
3
คําถามที่ตอบผิด
2
ผลการทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนน
ก่อนเรียน
3/5
หลังเรียน
3/5
กลับสู่บทเรียน

ผลการทดสอบ : แบบทดสอบหลังเรียน
หลักสูตร ผู้สูงอายุ

สรุปผลคะแนน

บทเรียนที่ 1
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ สำหรับผู้สูงอายุ
0/ 0
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 2
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และข้อแนะนำเมื่อผู้สูงอายุลืมกินยา
0/ 0
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 3
ผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง
0/ 0
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
ผลการทดสอบ
กลับสู่โรงเรียน

ใบประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรได้ถูกส่งไปยังอีเมลที่ท่านได้ให้ไว้แล้ว