โรงเรียนออนไลน์
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

icon eye155 ผู้เรียนกำลังดูวิชาเรียนนี้
บทเรียนที่ 1 แนวทางการสร้างความรอบรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test)
วีดิทัศน์สรุปภาพรวมบทเรียน
เนื้อหาบทเรียน
อินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญ
แบบทดสอบหลังเรียน (Post test)
ผลการทดสอบหลังเรียน
บทเรียนที่ 2 GMP อาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test)
วีดิทัศน์สรุปภาพรวมบทเรียน
เนื้อหาบทเรียน
อินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญ
แบบทดสอบหลังเรียน (Post test)
ผลการทดสอบหลังเรียน
บทเรียนที่ 3 มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ในสถานการณ์โควิด-19
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test)
วีดิทัศน์สรุปภาพรวมบทเรียน
เนื้อหาบทเรียน
อินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญ
แบบทดสอบหลังเรียน (Post test)
ผลการทดสอบหลังเรียน
บทเรียนที่ 4 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร และกระท่อม
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test)
วีดิทัศน์สรุปภาพรวมบทเรียน
เนื้อหาบทเรียน
อินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญ
แบบทดสอบหลังเรียน (Post test)
ผลการทดสอบหลังเรียน
บทเรียนที่ 5 การขออนุญาตและตรวจสอบสถานที่กัญชง
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test)
วีดิทัศน์สรุปภาพรวมบทเรียน
เนื้อหาบทเรียน
อินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญ
แบบทดสอบหลังเรียน (Post test)
ผลการทดสอบหลังเรียน
บทเรียนที่ 6 การค้นหาและจัดการความเสี่ยงในชุมชน
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test)
วีดิทัศน์สรุปภาพรวมบทเรียน
เนื้อหาบทเรียน
อินโฟกราฟิกสรุปสาระสำคัญ
แบบทดสอบหลังเรียน (Post test)
ผลการทดสอบหลังเรียน

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

00
:
00

ผลการทดสอบ : แบบทดสอบหลังเรียน
หลักสูตร ผลิตภัณฑ์อาหาร

สรุปผลคะแนน

คําถามที่ตอบถูก
3
คําถามที่ตอบผิด
2
ผลการทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนน
ก่อนเรียน
3/5
หลังเรียน
3/5
กลับสู่บทเรียน

ผลการทดสอบ : แบบทดสอบหลังเรียน
หลักสูตร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

สรุปผลคะแนน

บทเรียนที่ 1
แนวทางการสร้างความรอบรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
0/ 10
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 2
GMP อาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420
0/ 10
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 3
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ในสถานการณ์โควิด-19
0/ 10
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 4
การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร และกระท่อม
0/ 10
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 5
การขออนุญาตและตรวจสอบสถานที่กัญชง
0/ 10
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
บทเรียนที่ 6
การค้นหาและจัดการความเสี่ยงในชุมชน
0/ 10
คะแนนก่อนเรียนที่ทำได้ 0 คะแนน
ผลการทดสอบ
กลับสู่โรงเรียน

ใบประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรได้ถูกส่งไปยังอีเมลที่ท่านได้ให้ไว้แล้ว