Dashboard

จำนวนผู้เข้าเรียนทั้งหมดทุกโรงเรียน
1,710
คน
จำนวนผู้เข้าเรียน
429
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
38
คน
ระดับคะแนนเฉลี่ย
83.27
คะแนน

บทเรียน

เพศ
ช่วงอายุ
ข้อมูลช่วงอายุ จำนวน
10-19 ปี 4
20-29 ปี 32
30-39 ปี 117
40-49 ปี 114
50-59 ปี 104
60-69 ปี 58
70 ปีขึ้นไป 0
ประเภทผู้ใช้งาน
ชื่อประเภท จำนวน
ครู อาจารย์ 4
นักเรียน 4
อสม. 370
สสจ. 37
ประชาชนทั่วไป 14
ผู้สูงอายุ 0
จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ
โรงเรียนทั้งหมด
โรงเรียน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
จำนวนการเข้าเรียน
429
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
38
คน
คะแนนเฉลี่ย
83.27
คะแนน
โรงเรียน
สาธารณสุขจังหวัด
จำนวนการเข้าเรียน
124
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
11
คน
คะแนนเฉลี่ย
79.27
คะแนน
โรงเรียน
อย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
897
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
34
คน
คะแนนเฉลี่ย
77.17
คะแนน
โรงเรียน
ประชาชนทั่วไป
จำนวนการเข้าเรียน
185
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
0
คน
คะแนนเฉลี่ย
0
คะแนน
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
จำนวนการเข้าเรียน
75
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
0
คน
คะแนนเฉลี่ย
0
คะแนน
บทเรียนยอดนิยม
สิทธิผู้บริโภค เพื่อการบริโภคปลอดภัย
โรงเรียนอย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
311
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
49.8
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
72.67
คะแนน
การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย
โรงเรียนอย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
231
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
54.16
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
81.1
คะแนน
กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค
โรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
จำนวนการเข้าเรียน
123
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
64.83
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
93
คะแนน
การจัดการปัญหาข่าวปลอมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยการคิดวิเคราะห์แยกแยะ
โรงเรียนอย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
96
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
40.22
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
76.42
คะแนน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้การกำกับดูแลของ อย.
โรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
จำนวนการเข้าเรียน
73
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
39.46
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
82.33
คะแนน