Dashboard

จำนวนผู้เข้าเรียนทั้งหมดทุกโรงเรียน
4,008
คน
จำนวนผู้เข้าเรียน
239
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
11
คน
ระดับคะแนนเฉลี่ย
75.8
คะแนน

บทเรียน

เพศ
ช่วงอายุ
ข้อมูลช่วงอายุ จำนวน
10-19 ปี 111
20-29 ปี 52
30-39 ปี 33
40-49 ปี 30
50-59 ปี 10
60-69 ปี 1
70 ปีขึ้นไป 0
ประเภทผู้ใช้งาน
ชื่อประเภท จำนวน
ครู อาจารย์ 43
นักเรียน 113
อสม. 34
สสจ. 39
ประชาชนทั่วไป 8
ผู้สูงอายุ 0
จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ
โรงเรียนทั้งหมด
โรงเรียน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
จำนวนการเข้าเรียน
239
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
11
คน
คะแนนเฉลี่ย
75.8
คะแนน
โรงเรียน
สาธารณสุขจังหวัด
จำนวนการเข้าเรียน
133
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
9
คน
คะแนนเฉลี่ย
82.92
คะแนน
โรงเรียน
อย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
3,295
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
251
คน
คะแนนเฉลี่ย
79.42
คะแนน
โรงเรียน
ประชาชนทั่วไป
จำนวนการเข้าเรียน
313
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
0
คน
คะแนนเฉลี่ย
0
คะแนน
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
จำนวนการเข้าเรียน
28
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
0
คน
คะแนนเฉลี่ย
0
คะแนน
บทเรียนยอดนิยม
การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย
โรงเรียนอย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
1,139
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
55.29
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
76.5
คะแนน
สิทธิผู้บริโภค เพื่อการบริโภคปลอดภัย
โรงเรียนอย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
454
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
46.44
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
78.69
คะแนน
การจัดการปัญหาข่าวปลอมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยการคิดวิเคราะห์แยกแยะ
โรงเรียนอย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
377
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
40.26
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
81.62
คะแนน
การใช้ยาปฏิชีวนะ สมเหตุผล
โรงเรียนอย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
348
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
48.09
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
81.09
คะแนน
การจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โรงเรียนอย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
330
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
47.86
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
80.75
คะแนน