Dashboard

จำนวนผู้เข้าเรียนทั้งหมดทุกโรงเรียน
1,720
คน
จำนวนผู้เข้าเรียน
47
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
1
คน
ระดับคะแนนเฉลี่ย
77.31
คะแนน

บทเรียน

เพศ
ช่วงอายุ
ข้อมูลช่วงอายุ จำนวน
10-19 ปี 0
20-29 ปี 27
30-39 ปี 10
40-49 ปี 8
50-59 ปี 1
60-69 ปี 0
70 ปีขึ้นไป 0
ประเภทผู้ใช้งาน
ชื่อประเภท จำนวน
ครู อาจารย์ 10
นักเรียน 2
อสม. 28
สสจ. 3
ประชาชนทั่วไป 3
ผู้สูงอายุ 0
จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ
โรงเรียนทั้งหมด
โรงเรียน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
จำนวนการเข้าเรียน
47
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
1
คน
คะแนนเฉลี่ย
77.31
คะแนน
โรงเรียน
สาธารณสุขจังหวัด
จำนวนการเข้าเรียน
68
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
5
คน
คะแนนเฉลี่ย
87.18
คะแนน
โรงเรียน
อย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
1,435
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
105
คน
คะแนนเฉลี่ย
78.51
คะแนน
โรงเรียน
ประชาชนทั่วไป
จำนวนการเข้าเรียน
161
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
0
คน
คะแนนเฉลี่ย
0
คะแนน
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
จำนวนการเข้าเรียน
9
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
0
คน
คะแนนเฉลี่ย
0
คะแนน
บทเรียนยอดนิยม
การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย
โรงเรียนอย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
478
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
56.21
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
75.5
คะแนน
สิทธิผู้บริโภค เพื่อการบริโภคปลอดภัย
โรงเรียนอย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
210
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
46.91
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
77.9
คะแนน
การจัดการปัญหาข่าวปลอมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยการคิดวิเคราะห์แยกแยะ
โรงเรียนอย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
170
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
41.19
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
81.15
คะแนน
การใช้ยาปฏิชีวนะ สมเหตุผล
โรงเรียนอย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
151
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
48.49
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
81.3
คะแนน
การเฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบาดวิทยา
โรงเรียนอย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
144
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
41.79
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
78.22
คะแนน