Dashboard

จำนวนผู้เข้าเรียนทั้งหมดทุกโรงเรียน
1,261
คน
จำนวนผู้เข้าเรียน
416
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
40
คน
ระดับคะแนนเฉลี่ย
81.57
คะแนน

บทเรียน

เพศ
ช่วงอายุ
ข้อมูลช่วงอายุ จำนวน
10-19 ปี 20
20-29 ปี 35
30-39 ปี 55
40-49 ปี 71
50-59 ปี 133
60-69 ปี 62
70 ปีขึ้นไป 12
ประเภทผู้ใช้งาน
ชื่อประเภท จำนวน
ครู อาจารย์ 9
นักเรียน 10
อสม. 299
สสจ. 69
ประชาชนทั่วไป 28
ผู้สูงอายุ 0
เจ้าหน้าที่ อย. 0
ผู้ประกอบการ 0
จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ
โรงเรียนทั้งหมด
โรงเรียน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
จำนวนการเข้าเรียน
416
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
40
คน
คะแนนเฉลี่ย
81.57
คะแนน
โรงเรียน
สาธารณสุขจังหวัด
จำนวนการเข้าเรียน
97
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
6
คน
คะแนนเฉลี่ย
81.56
คะแนน
โรงเรียน
อย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
616
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
23
คน
คะแนนเฉลี่ย
76.98
คะแนน
โรงเรียน
ประชาชนทั่วไป
จำนวนการเข้าเรียน
118
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
0
คน
คะแนนเฉลี่ย
0
คะแนน
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
จำนวนการเข้าเรียน
14
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
0
คน
คะแนนเฉลี่ย
0
คะแนน
โรงเรียน
เจ้าหน้าที่ อย.
จำนวนการเข้าเรียน
0
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
0
คน
คะแนนเฉลี่ย
0
คะแนน
โรงเรียน
ผู้ประกอบการ
จำนวนการเข้าเรียน
0
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
0
คน
คะแนนเฉลี่ย
0
คะแนน
บทเรียนยอดนิยม
สิทธิผู้บริโภค เพื่อการบริโภคปลอดภัย
โรงเรียนอย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
264
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
48.75
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
74.52
คะแนน
กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค
โรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
จำนวนการเข้าเรียน
109
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
59.79
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
89.84
คะแนน
การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย
โรงเรียนอย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
91
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
56.54
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
78.75
คะแนน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้การกำกับดูแลของ อย.
โรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
จำนวนการเข้าเรียน
73
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
41.13
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
82.05
คะแนน
การจัดการปัญหาข่าวปลอมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยการคิดวิเคราะห์แยกแยะ
โรงเรียนอย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
69
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
42.74
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
77.8
คะแนน