Dashboard

จำนวนผู้เข้าเรียนทั้งหมดทุกโรงเรียน
9,426
คน
จำนวนผู้เข้าเรียน
1,250
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
86
คน
ระดับคะแนนเฉลี่ย
76.58
คะแนน

บทเรียน

เพศ
ช่วงอายุ
ข้อมูลช่วงอายุ จำนวน
10-19 ปี 450
20-29 ปี 64
30-39 ปี 167
40-49 ปี 242
50-59 ปี 244
60-69 ปี 82
70 ปีขึ้นไป 0
ประเภทผู้ใช้งาน
ชื่อประเภท จำนวน
ครู อาจารย์ 10
นักเรียน 450
อสม. 660
สสจ. 81
ประชาชนทั่วไป 47
ผู้สูงอายุ 1
จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ
โรงเรียนทั้งหมด
โรงเรียน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
จำนวนการเข้าเรียน
1,250
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
86
คน
คะแนนเฉลี่ย
76.58
คะแนน
โรงเรียน
สาธารณสุขจังหวัด
จำนวนการเข้าเรียน
300
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
15
คน
คะแนนเฉลี่ย
69.58
คะแนน
โรงเรียน
อย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
7,323
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
690
คน
คะแนนเฉลี่ย
79.22
คะแนน
โรงเรียน
ประชาชนทั่วไป
จำนวนการเข้าเรียน
421
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
0
คน
คะแนนเฉลี่ย
0
คะแนน
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
จำนวนการเข้าเรียน
132
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
0
คน
คะแนนเฉลี่ย
0
คะแนน
บทเรียนยอดนิยม
สิทธิผู้บริโภค เพื่อการบริโภคปลอดภัย
โรงเรียนอย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
1,605
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
47.15
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
76.66
คะแนน
การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย
โรงเรียนอย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
1,191
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
47.9
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
81.25
คะแนน
การจัดการปัญหาข่าวปลอมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยการคิดวิเคราะห์แยกแยะ
โรงเรียนอย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
968
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
37.16
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
80.83
คะแนน
การใช้ยาปฏิชีวนะ สมเหตุผล
โรงเรียนอย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
914
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
46.63
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
80.15
คะแนน
การจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โรงเรียนอย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
902
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
45.13
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
79.28
คะแนน