Dashboard

จำนวนผู้เข้าเรียนทั้งหมดทุกโรงเรียน
678
คน
จำนวนผู้เข้าเรียน
225
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
23
คน
ระดับคะแนนเฉลี่ย
82.93
คะแนน

บทเรียน

เพศ
ช่วงอายุ
ข้อมูลช่วงอายุ จำนวน
10-19 ปี 8
20-29 ปี 13
30-39 ปี 30
40-49 ปี 39
50-59 ปี 89
60-69 ปี 26
70 ปีขึ้นไป 12
ประเภทผู้ใช้งาน
ชื่อประเภท จำนวน
ครู อาจารย์ 2
นักเรียน 3
อสม. 170
สสจ. 40
ประชาชนทั่วไป 9
ผู้สูงอายุ 0
เจ้าหน้าที่ อย. 0
ผู้ประกอบการ 0
จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ
โรงเรียนทั้งหมด
โรงเรียน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
จำนวนการเข้าเรียน
225
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
23
คน
คะแนนเฉลี่ย
82.93
คะแนน
โรงเรียน
สาธารณสุขจังหวัด
จำนวนการเข้าเรียน
48
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
2
คน
คะแนนเฉลี่ย
81.43
คะแนน
โรงเรียน
อย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
320
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
11
คน
คะแนนเฉลี่ย
73.99
คะแนน
โรงเรียน
ประชาชนทั่วไป
จำนวนการเข้าเรียน
74
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
0
คน
คะแนนเฉลี่ย
0
คะแนน
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
จำนวนการเข้าเรียน
11
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
0
คน
คะแนนเฉลี่ย
0
คะแนน
โรงเรียน
เจ้าหน้าที่ อย.
จำนวนการเข้าเรียน
0
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
0
คน
คะแนนเฉลี่ย
0
คะแนน
โรงเรียน
ผู้ประกอบการ
จำนวนการเข้าเรียน
0
คน
จำนวนผู้ที่ได้ใบรับรอง
0
คน
คะแนนเฉลี่ย
0
คะแนน
บทเรียนยอดนิยม
สิทธิผู้บริโภค เพื่อการบริโภคปลอดภัย
โรงเรียนอย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
151
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
48.41
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
73.17
คะแนน
กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค
โรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
จำนวนการเข้าเรียน
61
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
60.37
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
90.59
คะแนน
การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย
โรงเรียนอย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
48
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
55
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
74.64
คะแนน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้การกำกับดูแลของ อย.
โรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
จำนวนการเข้าเรียน
41
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
45.22
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
81.25
คะแนน
การจัดการปัญหาข่าวปลอมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยการคิดวิเคราะห์แยกแยะ
โรงเรียนอย.น้อย
จำนวนการเข้าเรียน
35
ครั้ง
คะแนน Pre-Test เฉลี่ย
45
คะแนน
คะแนน Post-Test เฉลี่ย
78.89
คะแนน