ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านอาหาร โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

งานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม

จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านอาหาร โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ให้กับ 4 พื้นที่ การดำเนินงาน ได้แก่ โภชนาการ ศูนย์จำหน่ายอาหาร สหกรณ์ร้านค้า และตลาดเขียว เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้ได้มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วย ญาติ ประชาชนที่มารับบริการ ตลอดจนบุคลากรในโรงพยาบาล ได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อนในอาหาร

prapatsara.kat
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด