ประเภทของถุงมือทางการแพทย์ (Medical gloves) และคุณภาพมาตรฐาน

Gorawith
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด