สุ่มเก็บผักผลไม้ ณ จุดผ่อนปรนบ้านหนาด เพื่อหาสารยาฆ่าแมลงตกค้าง 16 ม.ค. 67

sansanee
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด