Dashboard

จำนวนการแสดงแบบสอบถามให้ตอบ
0
ครั้ง
เพศ
ช่วงอายุ
ข้อมูลช่วงอายุ จำนวน
10-19 ปี 0
20-29 ปี 0
30-39 ปี 0
40-49 ปี 0
50-59 ปี 0
60-69 ปี 0
70 ปีขึ้นไป 0
ประเภทผู้ใช้งาน
ชื่อประเภท จำนวน
ครู อาจารย์ 0
นักเรียน 0
อสม. 0
สสจ. 0
ประชาชนทั่วไป 0
ผู้สูงอายุ 0
ไม่ระบุ 0