Dashboard

จำนวนรายงานทั้งหมด
50
รายการ
จำนวนรายงาน บวร.ร
1
ครั้ง
จำนวนรายงาน โรงเรียน อย.น้อย
49
ครั้ง
จำนวนโรงเรียน อย. น้อย ทั่วประเทศ
17,419
จำนวนโรงเรียนที่มีการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน
53,700
จำนวนโรงเรียน อย.น้อย
ระดับพอใช้
308
จำนวนโรงเรียน อย.น้อย
ระดับดี
1,003
จำนวนโรงเรียน อย.น้อย
ระดับดีมาก
645
จำนวนโรงเรียน อย.น้อย
ระดับดีเยี่ยม
712
จำนวนโรงเรียน อย.น้อย
ระดับอย.น้อย Plus
0

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานโครงการ อย.น้อย ผลการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์ในระดับดีเยี่ยม